หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

งบการเงิน

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 (บาท)
สินทรัพย์    
เงินลงทุนตามราคายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์
   (ราคาทุนปี 2559 และ 2558 : 1,795 ล้านบาท)
6, 14 1,834,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 84,617,011
ลูกหนี้ค่าเช่าและเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ 5, 9 1,442,048
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 554,285
รวมสินทรัพย์ 1,932,653,939
     
หนี้สิน    
เจ้าหนี้การค้า 2,650,040
ค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่าย 5 544,183
รายได้รับล่วงหน้า 5 2,989,848
เงินมัดจำการเช่าพื้นที่ 5 27,757,723
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,682,204
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1 ,551,187
รวมหนี้สิน 46,175,185
สินทรัพย์สุทธิ 1,890,550,645
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
    (มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย)
1,886,478,754
กำไรสะสม 86,478,754
สินทรัพย์สุทธิ 1,886,478,754
สินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยลงทุน (บาท) 10.4804

 

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

  หมายเหตุ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากการลงทุน    
รายได้ค่าเช่าและบริการ 5 153,704,233
ดอกเบี้ยรับ 176,635
รวมรายได้ 153,880,868
     
ค่าใช้จ่าย    
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5 6,031,148
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 5 6,618,296
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 603,115
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 703,634
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,11 41,057,476
ค่าใช้จ่ายอื่น 853,875
รวมค่าใช้จ่าย 55,867,544
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 98,013,324
รายการกำไรจากเงินลงทุน (19,105,215)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (19,105,215)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 78,908,109