หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

ภาพรวมกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื่อโครงการ (ไทย) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) KPN Property Fund
ชื่อย่อ KPNPF
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง
ประเภทการลงทุน อสังหาริมทรัพย์
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายและมูลค่าขั้นต่ำในการจองซื้อ
จำนวนเงินทุนของโครงการ 1,800,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาท) ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนของโครงการเพียงพอสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุไว้ในนโยบายการลงทุนครั้งแรก โดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งกองทุนรวมและออกเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาทอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงื่อนไขอื่นๆ ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนได้ต่ำกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดขนาดของกองทุนรวมที่จะนำไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าจองซื้อบางส่วนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน 180,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหน่วย)
ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
จำนวนเงินทุนที่เสนอขาย 1,800,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาท)
จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 180,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหน่วย)
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 10 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 5,000 หน่วย (ห้าพันหน่วย) และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100ของการจองซื้อ หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย)
รายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกโครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์
ลักษณะการลงทุน ลงทุนโดยการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม ทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์
มูลค่าประเมิน 1. ราคาประเมินของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,717,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินแบบวิธีการคิดจากรายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique)

2. ราคาประเมินของบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จำกัด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เท่ากับ 1,769,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านบาทถ้วน) ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินแบบวิธีการคิดจากรายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique)
เจ้าของกรรมสิทธิ์ บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หมายเหตุ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ซีบีเอ็นพี(ประเทศไทย) จำกัด มีความเกี่ยวข้องกันในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งกรรมการบางส่วนของบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการใน บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด (ได้แก่ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ และนายระวี ธาตุนิยม) โดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งในบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ร้อยละ 99.97 และร้อยละ 41.25 ตามลำดับ)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด โดยปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด โดยปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
อื่นๆ ระบุ
  • ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจำนำหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทุนได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ในอัตราไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษารายปี ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • ค่าที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
  • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 3
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่รับประกันการจัดจำหน่าย
ค่าเบี้ยประกันภัย ตามที่จ่ายจริง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั้งแรก ไม่เกิน 10,000,000 บาท (บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัดตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทั้งจำนวน) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในครั้งต่อๆ ไปไม่เกิน 5,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน