หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

ทรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
(KPN PROPERTY FUND: KPNPF)

ลักษณะการลงทุน ลงทุนโดยการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อม ทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของกรรมสิทธิ์ บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หมายเหตุ: บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด มีความเกี่ยวข้องกันในส่วนของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งกรรมการบางส่วนของบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการใน บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด (ได้แก่ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ และนายระวี ธาตุนิยม) โดย นายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งในบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ร้อยละ 99.97 และร้อยละ 41.25 ตามลำดับ)

ภาพแสดงตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
ที่ดิน
ลำดับที่ โฉนดที่ดินเลขที่ เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เนื้อที่ดิน
ไร่ งาน วา
1 25228 34 3576 - - 1
2 25230 16 3578 - 1 55
3 25231 17 3579 - 1 71
4 25232 18 3580 - 1 72
5 25233 19 3581 - 1 72
6 25234 20 3582 - 1 72
7 25235 21 3583 - 1 71
8 4906 292 2302 - - 0.7
รวมทั้ง8 แปลง 2 2 14.7

ลักษณะโครงการ

อาคารสำนักงานสูง 27 ชั้น

ชื่ออาคาร เคพีเอ็นทาวเวอร์
อายุอาคาร
 • 14 ปี 3 เดือน โดยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2541
 • มีการบำรุงรักษาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคารครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2554
พื้นที่รวม 59,839 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย พื้นที่เช่า จำนวน 25,978.43 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลางจำนวน 33,860.57 ตารางเมตร
พื้นที่เช่า 25,978.43 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วย
 • พื้นที่พาณิชย์ร้านค้า 375 ตารางเมตร
 • พื้นที่สำนักงาน 25,188.43 ตารางเมตร
 • พื้นที่ห้องเก็บของ 415 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนกลาง 33,860.57 ตารางเมตรซึ่งประกอบไปด้วย
 • พื้นที่ส่วนบริการ 8,654 ตารางเมตร
 • พื้นที่ทั่วไปและห้องเครื่อง 5,196.57 ตารางเมตร
 • พื้นที่จอดรถและทางวิ่ง 16,821 ตารางเมตร
 • พื้นที่นอกอาคาร 343 ตารางเมตร
 • พื้นที่หลังคาดาดฟ้า 2,846 ตารางเมตร
การใช้ประโยชน์
 • พื้นที่พาณิชยกรรม (ร้านค้า) บริเวณชั้น 1 และชั้น 7 ของอาคาร
 • พื้นที่สำนักงาน บริเวณชั้น 2 - 27 ของอาคาร
 • พื้นที่ห้องเก็บของ บริเวณชั้น 2 และชั้นใต้ดิน U1 และ U2 ของอาคาร
 • พื้นที่จอดรถ บริเวณชั้น 1A - 10 และชั้นใต้ดิน U1 และ U2 ของอาคาร
 • พื้นที่โฆษณา (ภายนอกอาคาร)
ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรับอากาศ: Chilled Water

ลิฟท์โดยสาร 9 ชุด ประกอบด้วย:
- ลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง
- ลิฟท์โดยสารบริเวณพื้นที่จอดรถ จำนวน 1 เครื่อง
- ลิฟท์ขนของ จำนวน 1 เครื่อง

ระบบป้องกันอัคคีภัย:
ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน และ ระบบดับเพลิงซึ่งประกอบด้วย ตู้สายดับเพลิง ถังดับเพลิงแบบเคมี รวมถึงหัวฉีดน้ำดับเพลิง(Sprinkler System)

ระบบการอพยพหนีไฟ: ทางหนีไฟในอาคาร

ที่มา : ข้อมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555