หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2560
30 กันยายน 2560 10.5328 1,895,920,342.43
31 สิงหาคม 2560 10.5021 1,890,392,367.12
31 กรกฎาคม 2560 10.5517 1,899,315,806.49
30 มิถุนายน 2560 10.5152 1,892,741,428.10
31 พฤษภาคม 2560 10.4715 1,884,885,114.84
30 เมษายน 2560 10.5408 1,897,356,675.94
31 มีนาคม 2560 10.4928 1,888,716,419.02
28 กุมภาพันธ์ 2560 10.4471 1,880,481,517.34
31 มกราคม 2560 10.5027 1,890,494,507.66
2559
31 ธันวาคม 2559 10.4804 1,886,478,753.67
30 พฤศจิกายน 2559 10.4430 1,879,755,937.34
31 ตุลาคม 2559 10.4992 1,889,856,354.59
30 กันยายน 2559 10.4551 1,881,920,690.85
31 สิงหาคม 2559 10.4037 1,872,669,304.99
31 กรกฎาคม 2559 10.4743 1,885,378,301.92
30 มิถุนายน 2559 10.4243 1,876,373,821.45
31 พฤษภาคม 2559 10.3809 1,868,573,817.20
30 เมษายน 2559 10.4519 1,881,356,893.76
31 มีนาคม 2559 10.4008 1,872,160,099.87
29 กุมภาพันธ์ 2559 10.3569 1,864,256,632.85
31 มกราคม 2559 10.4418 1,879,529,837.76
2558
31 ธันวาคม 2558 10.5030 1,890,550,644.61
30 พฤศจิกายน 2558 10.4527 1,881,497,872.65
31 ตุลาคม 2558 10.5197 1,893,549,057.45
30 กันยายน 2558 10.4591 1,882,651,249.32
31 สิงหาคม 2558 10.4098 1,873,777,451.11
31 กรกฎาคม 2558 10.5197 1,893,552,917.75
30 มิถุนายน 2558 10.4710 1,884,780,317.48
31 พฤษภาคม 2558 10.4247 1,876,459,802.62
30 เมษายน 2558 10.5339 1,896,104,877.71
31 มีนาคม 2558 10.4811 1,886,599,984.13
28 กุมภาพันธ์ 2558 10.4270 1,876,865,908.27
31 มกราคม 2558 10.2783 1,850,099,416.99
2557
31 ธันวาคม 2557 10.2246 1,840,431,816.16
30 พฤศจิกายน 2557 10.1700 1,830,606,036.89
31 ตุลาคม 2557 10.2750 1,849,503,080.55
30 กันยายน 2557 10.2191 1,839,450,185.92
31 สิงหาคม 2557 10.1685 1,830,341,187.61
31 กรกฎาคม 2557 10.2775 1,849,966,802.01
30 มิถุนายน 2557 10.2273 1,840,919,265.16
31 พฤษภาคม 2557 10.1779 1,832,028,156.55
30 เมษายน 2557 10.2839 1,851,106,323.61
31 มีนาคม 2557 10.2306 1,841,514,643.47
28 กุมภาพันธ์ 2557 10.1772 1,831,899,436.78
31 มกราคม 2557 10.2108 1,837,953,893.38
2556
31 ธันวามคม 2556 10.1596 1,828,734,822.12
30 พฤศจิกายน 2556 10.1084 1,819,527,217.06
31 ตุลาคม 2556 10.2166 1,838,997,064.63
30 กันยายน 2556 10.1633 1,829,393,186.63
31 สิงหาคม 2556 10.1091 1,819,642,147.95
31 กรกฎาคม 2556 10.1729 1,831,129,088.72
30 มิถุนายน 2556 10.1186 1,821,362,016.21
31 พฤษภาคม 2556 10.0667 1,812,018,991.61
30 เมษายน 2556 10.0129 1,802,332,711.73